Saturday, November 14, 2009

Badges - Sekolah2

Temasya Olahraga ke-23, 1982
SRK St. John


Ahli Persatuan Bahasa Malaysia, 1982
SRK St. John


Pesta Keluarga, 1983
SRK St. John

No comments: